Marți, 08 Septembrie 2020 12:18

Granturi pentru investiții productive destinate IMM-urilor

La data de 6 august 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Noul act normativ, intrat în vigoare la data de 6 august 2020, reglementează cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020 (POC), în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru unele categorii de beneficiari a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădită pe perioada stării de alertă.

Vom prezenta în acest număr principalele repere referitoare la una dintre formele de sprijin reglementate de noul act normativ, respectiv granturile pentru investiții productive destinate întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), acordate din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiții depus.

1. Beneficiarii acestei forme de sprijin

Grantul pentru investiții este destinat IMM-urilor[1] care implementează investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:

 • extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări servicii;
 • realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare servicii;
 • reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente, precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare servicii.

2. Valoarea granturilor pentru investiții

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 de euro și 200.000 de euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

Acestea nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550.000.000 de euro, din care 415.870.000 de euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 de euro contribuția proprie.

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt detaliate în noul act normativ, printre acestea enumerându-se și cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

3. Domeniile de investiții susținute prin această măsură

Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ, printre altele:

 • industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 • sectorul de turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 • sectorul de comerț.

Mai specific, sunt incluse în aceste domenii și următoarele coduri CAEN de interes pentru industria de morărit, panificație și patiserie:

- 1061 - Fabricarea produselor de morărit;

- 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie;

- 1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie.

4. Condiții de acordare a granturilor pentru investiții

Granturile pentru investiții se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 2. au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 3. se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 4. realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
 5. dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
 6. se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

 

[1] Prin IMM-uri se înțeleg întreprinderile înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990 sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației ori în baza OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, care au mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 43 de milioane de euro.

 

Autor:  av. Achim-Sorin RĂZOARE – partener Laurenţiu, Laurenţiu & Associates

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…